ROK MESIAC PV R PROGRAM PODPROGRAM PRVOK COFOG EKRK KZ POPIS SCHVALENY UPRAVENY CERPANIE PCT_CERPANIE UTVAR_ID UTVAR_NAZOV EK3 EK2
2021 1 P R 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 166907826,000 166907826,000 20088283,000 12.04% 1110402000 Oddelenie rozpoètovej politiky a revízie 111 11
2021 1 P R 121003 41 Daò z nehnute¾ností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 7050000,000 7050000,000 116532,020 1.65% 1110403000 Oddelenie miestnych daní a poplatkov 121 12
2021 1 P R 121001 41 Daò z nehnute¾ností - z pozemkov 5150000,000 5150000,000 78868,620 1.53% 1110403000 Oddelenie miestnych daní a poplatkov 121 12
2021 1 P R 121002 41 Daò z nehnute¾ností - zo stavieb 35453437,000 35453437,000 368535,330 1.04% 1110403000 Oddelenie miestnych daní a poplatkov 121 12
2021 1 P R 133015 71 Poplatok za rozvoj 2500000,000 2500000,000 1076092,730 43.04% 1110403000 Oddelenie miestnych daní a poplatkov 133 13
2021 1 P R 133006 41 Daò za ubytovanie 3574639,000 3574639,000 83667,670 2.34% 1110403000 Oddelenie miestnych daní a poplatkov 133 13
2021 1 P R 133012 41 Za uziv.verej.priestranstava 1332482,000 1332482,000 54611,150 4.10% 1110403000 Oddelenie miestnych daní a poplatkov 133 13
2021 1 P R 133013 41 Poplatok za zber, prepravu a zneškod. KO 26700000,000 26700000,000 1333774,000 5.00% 1110403000 Oddelenie miestnych daní a poplatkov 133 13
2021 1 P R 212003 41 Prenajom budov priestorov a objektov 50000,000 50000,000 3566,300 7.13% 1120600000 Mestská polícia 212 21
2021 1 P R 212003 41 Prenajom budov priestorov a objektov 216000,000 216000,000 34338,890 15.90% 1140000100 Duspama 212 21