ROK MESIAC PV R PROGRAM PODPROGRAM PRVOK COFOG EKRK KZ POPIS SCHVALENY UPRAVENY CERPANIE PCT_CERPANIE UTVAR_ID UTVAR_NAZOV EK3 EK2
2022 1 P R 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 186217054,000 186217054,000 21600017,000 11.60% 1110402000 Oddelenie rozpoètovej politiky a revízie 111 11
2022 1 P R 121001 41 Daò z nehnute¾ností - z pozemkov 5500000,000 5500000,000 36862,760 0.67% 1110403000 Oddelenie miestnych daní a poplatkov 121 12
2022 1 P R 121002 41 Daò z nehnute¾ností - zo stavieb 34900000,000 34900000,000 308231,150 0.88% 1110403000 Oddelenie miestnych daní a poplatkov 121 12
2022 1 P R 121003 41 Daò z nehnute¾ností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 8350000,000 8350000,000 103991,670 1.25% 1110403000 Oddelenie miestnych daní a poplatkov 121 12
2022 1 P R 133006 41 Daò za ubytovanie 4700000,000 4700000,000 106703,700 2.27% 1110403000 Oddelenie miestnych daní a poplatkov 133 13
2022 1 P R 133012 41 Za uziv.verej.priestranstava 1400000,000 1400000,000 69885,860 4.99% 1110403000 Oddelenie miestnych daní a poplatkov 133 13
2022 1 P R 133013 41 Poplatok za zber, prepravu a zneškod. KO 26600000,000 26600000,000 196843,240 0.74% 1110403000 Oddelenie miestnych daní a poplatkov 133 13
2022 1 P R 133015 71 Poplatok za rozvoj 4500000,000 4500000,000 357183,760 7.94% 1110403000 Oddelenie miestnych daní a poplatkov 133 13
2022 1 P R 212003 41 Prenajom budov priestorov a objektov 50000,000 50000,000 3133,300 6.27% 1120600000 Mestská polícia 212 21
2022 1 P R 212003 41 Prenajom budov priestorov a objektov 216000,000 216000,000 10345,830 4.79% 1140000100 Duspama 212 21