Zoznam zmlŁv 2022 10
źˇslo typ zmluvy partner predmet podpˇsan  sadzba platnosś do komu
107-50-22 Zmluva FCC Slovensko, s.r.o. Zmluva o odbere, preprave a spracovanˇ odpadu 1.7.2022 6 mesiacov N kup
108-10-22 R mcov  dohoda DMC, s.r.o. Poskytovanie tlaźověch a grafickěch slu§ieb 6.7.2022 v zmysle Prˇlohy ź. 2 zmluvy 24 mesiacov N kup
110-10-22 R mcov  dohoda IRDistribution, a.s. R mcov  dohoda ź. Z20226516_Z Mobiln‚ telef˘ny 6.7.2022 21.630,- EUR bez DPH 12 mesiacov N kup
111-10-22 Zmluva o dielo AKS group, s.r.o. Oprava prasknut‚ho hydrantu vr tane zemněch pr c 12.7.2022 16.687,- EUR bez DPH 3 mesiace N kup
113-10-22 Zmluva o n jme nebytověch priestorov P13 Retail park s.r.o. Pren jom priestorov pre Łźely KOLO n.o. - prev dzka Centra opakovan‚ho pou§itia 12.7.2022 12,- EUR bez DPH/m? 31.8.2025
114-10-22 Zmluva o spolupr ci DŁhově PRIDE Bratislava OLO ako partner na podujatˇ DŁhově PRIDE Bratislava 15.7.2022 25.7.2022
115-50-22 R mcov  zmluva o dielo SEZAKO Trnava, s.r.o. Źistenie lapolov, technologickej, da§Ôovej a splaçkovej kanaliz cie a z chytněch n dr§ˇ 14.7.2022 95.729,15 EUR bez DPH 18.7.2024
116-47-22 R mcov  zmluva o zhodnotenˇ odpadu Zdroje Zeme a.s. Zhodnotenie kuchynsk‚ho biologicky rozlo§ite–n‚ho odpadu z dom cnostˇ - źasś 1. 18.7.2022 154.050,- EUR bez DPH 18.7.2023
117-47-22 R mcov  zmluva o zhodnotenˇ odpadu Zdroje Zeme a.s. Zhodnotenie kuchynsk‚ho biologicky rozlo§ite–n‚ho odpadu z dom cnostˇ - źasś 2. 18.7.2022 154.050,- EUR bez DPH 18.7.2023