Zoznam zmlŁv 2022 10
źˇslo typ zmluvy partner predmet podpˇsan  sadzba platnosś do komu
95-10-22 Zmluva o poskytovanˇ slu§ieb BOZPO, s.r.o. Bezpeźnostno-technick‚ slu§by 15.6.2022 v zmysle Prˇlohy ź. 2 zmluvy 12 mesiacov N kup
96-10-22 R mcov  zmluva o dielo 3MON, s.r.o. Zabezpeźenie po§iarnej ochrany objektov 16.6.2022 v zmysle Prˇlohy ź. 2 zmluvy 36 mesiacov N kup
97-50-22 KŁpna zmluva VµPENKA VITOćOV s.r.o. Mlet‚ biele (nehasen‚) v pno CaO 20.6.2022 v zmysle Prˇlohy ź. 2 zmluvy 12 mesiacov N kup
98-10-22 Zmluva o spolupr ci Kresśansk‚ spoloźenstvo MILOS’ - Bratislava OLO ako partner na podujatˇ Festival na Tyrçovom n bre§ˇ - One Way Fest 2022 14.6.2022 20.6.2022 Marketing
99-40-22 Zmluva o dielo REDOX SERVICES s.r.o. éprava nadstavieb FAUN Rotopress na zber biologicky rozlo§ite–n‚ho odpadu a kuchynsk‚ho odpadu 17.6.2022 v zmysle Prˇlohy ź. 2 zmluvy 12 mesiacov N kup
100-15-22 KŁpna zmluva KATIS s.r.o. &quot Vězva ź. 10 &quot &quot Zbern‚ n doby na jedl‚ oleje a tuky&quot &quot &quot 17.6.2022 v zmysle Prˇlohy ź. 2 zmluvy 10 mesiacov N kup
101-40-22 Zmluva o dielo HANES Slovakia, s.r.o. Servis nadstavieb Ros Roca 20.6.2022 v zmysle Prˇlohy ź. 2 zmluvy 24 mesiacov N kup
k 55-10-22 D1 Zmluva o dielo TAYLLOR &amp COX Slovensko, a.s. Analěza a dizajn CRM (zmena textu v predmete) 23.6.2022 8 mesiacov N kup
102-10-22 Zmluva o spolupr ci Bratislavsk‚ kultŁrne a informaźn‚ stredisko OLO ako partner na podujatˇ Inline jazda 23.6.2022 25.6.2022 Marketing