Mapovanie pohybu, pohlavia, vekového zloženia, spôsobu pohybu či skupinovosti a aktivít ľudí v rámci zóny Pribinova prebehlo počas štyroch dní (pracovný týždeň, piatok, víkend a deň konania sa kultúrnej akcie pred SND): 28.júla, 31.júla, 2.augusta a 18.septembra 2020. Mapovanie prebehlo vždy v štyroch časových úsekoch: 8:00-10:00, 13:00-15:00, 18:00-20:00 a 21:00-22:00 na vopred stanovených deviatich stanovištiach v rámci zóny Pribinova. Na každom zo stanovíšť sa tiež rozlišoval smer pohybu daného človeka.
Mapovanie sa realizovalo zápisom stanovených kódov do vopred vytlačených mapiek. Následne boli zaznamenané body prenesené do programu GIS, v ktorom boli ďalej analyzované.
Legenda zápisu pohybu ľudí je nasledovná: Čas mapovania: r=ráno (8:00-10:00), o=obed (13:00-15:00), p=podvečer (18:00-20:00), v=večer (21:00-22:00) Pohlavie: F=Žena, M=Muž Veková kategória: 1) 0-14, 2) 15-24, 3) 25-64, 4) 65+ Spôsob pohybu: A) peši/chodec, B) človek s barlami/vozíkom, C) cyklista – C / kolobežka - Ck / skateboard - Cs / korčule - Cko Aktivita: t) tranzit/prechod územím, p) prechádzanie sa, s) státie, v) venčenie psa, k) kočíkovanie, b) beh, j) je/pije v reštaurácii, jm) je/pije mimo reštaurácie, h) detská hra, š) šport, o) tlačenie bicykla, st) sedenie na tráve, sl) sedenie na lavičke, r) rande, f) trávenie voľného času mladých, z) spí, a) nástup/výstup do/z auta Počet ľudí/skupinovosť: 1) jednotlivec, 2) pár, 3) skupina (3 a viac ľudí). Stĺpec &quot Post&quot označuje stanovište mapovania (1-7) a stĺpec &quot Direction&quot označuje smer pohybu ľudí (1A, 1B, ..., 9D).
X a Y súradnice sú referencované v súradnicovom systéme S-JTSK/ Krovak East North EPSG:5514.
The mapping of the movement, gender, age structure, mode of movement, grouping and activities of people within the Pribinova zone took place over four days (working week, Friday, weekend and day of the cultural event in front of the Slovak national theatre - SND): 28th of July, 31st of July, 2nd of August and 18th of September 2020. The mapping took place at four time periods: 8:00-10:00, 13:00-15:00, 18:00-20:00 and 21:00-22: 00 at nine predetermined locations within the Pribinova zone. At each of the locations, the direction of movement of the person was also distinguished.
The mapping was done by writing the specified codes into pre-printed maps. Subsequently, the recorded points were transferred to the GIS program, in which they were further analyzed.
The codes used for recording human movement are as follows: Mapping time: r=morning (8:00-10: 00), o=lunch (13:00-15:00), p=early evening (18:00-20:00), v=evening (21:00-22:00) Sex: F = Female, M = Male Age category: 1) 0-14, 2) 15-24, 3) 25-64, 4) 65+ Mode of movement: A) pedestrian, B) person with crutch / wheelchair, C) cyclist - C / scooter - Ck / skateboard - Cs / skates - Cko Activity: t) transit / passing through the area, p) strolling, s) standing, v) walking the dog, k) pushing a stroller, b) running, j) eating / drinking in a restaurant, jm) eating/ drinking outside restaurants, h) children&#039 s play, š) sports, o) pushing a bicycle, st) sitting on the grass, sl) sitting on a bench, r) being on a date, f) spending free time of young people, z) sleeping, a) getting in / leaving from a car Group/Number of people: 1) individual, 2) couple, 3) group (3 and more people). The &quot Post&quot column indicates the mapping station (1-7) and the &quot Direction&quot column indicates the direction of human movement (1A, 1B, ..., 9D).
The X and Y coordinates are referenced in the S-JTSK / Krovak East North coordinate system EPSG: 5514.