Zoznam zmlúv 2017 10
číslo typ zmluvy partner predmet schválené PRS schválené jediný akcionár podpísaná sadzba platnosť do výpoveď komu
1-10-17 Zmluva o nájme hnuteľných vecí BRAIN:IT s.r.o. prenájom 36 ks senzorov značky SingleSensor x x 17.1.2017 140,40 EUR bez DPH mesačne 3 mesiace odo dňa inštalácie senzorov doba určitá 3 mesiace USO
2-10-17 Zmluva o vytvorení a použití diela Alan Lesyk zmluva o dielo - výtvarné dielo tématické x x 27.1.2017 320,- EUR 1.6.2017 Mar
3-10-17 Rámcová kúpna zmluva ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. dodanie tovaru - jednotlivých druhov zberných nádob na zabezpečenie triedeného zberu BRKO 11-01/2017 x 31.1.2017 v zmysle prílohy č.1 31.12.2018 v zmysle obchodného zákonníka UIaSM
4-10-17 Zmluva o zhodnotení a zneškodnení odpadu Vassal EKO, s.r.o. zhodnocovanie odpadov - recyklačný dvor 3-01/2017 x 20.2.2017 5,- EUR/tona doba neurčitá 3 mesiace, od prvého dňa nasledujúceho mesiaca UIaSM
k 4-10-17 D1 Dodatok k zmluve o zhodnotení a zneškodnení odpadu Vassal EKO, s.r.o. doplnenie zmluvy - max- 10 000 ton počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov x x 20.2.2017 doba neurčitá 3 mesiace, od prvého dňa nasledujúceho mesiaca UIaSM
5-10-17 Rámcová kúpna zmluva JRK Waste Management s.r.o. nákup a dodanie kompostérov na zber BRKO per rollam 2/2017 x 21.2.2017 63,60 - 132,60 podľa objemu 31.12.2018
k 19-10-10 D3 Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s. dodatok k zmluve o dodávke plynu pre Ivánska cesta 22 (strednoodber) 7-03/2017 x 1.3.2017 18,40 EUR/MWh + 142,50 EUR mesačne fixný poplatok 31.12.2017 UIaSM
k 62-10-15 D2 Zmluva o dodávke plynu VEMEX ENERGO s.r.o. dodatok k zmluve o dodávke plynu pre OM Stará Ivanská cesta 2 + OM Spaľovňa odpadu 7-03/2017 x 27.2.2017 18,47 EUR/MWh + 0 EUR fixný mesačný poplatok 31.12.2017 UIaSM
6-10-17 Úverová zmluva ČSOB, a.s. prevádzkový úver 3-03/2017 6.3.2017 10.3.2017 6.656.000,- EUR 26.7.2021 EU